Punë të hapura » Asistent Menaxher - Asistent Pergjegjes I Marketit

Asistent Menaxher - Asistent Pergjegjes I Marketit

Te Tjera

Përshkrimi i punës

”HR Partners” kompani e specializuar për shërbime të rekrutimit për Burimet Njerëzore, është kontraktuar nga rrjeti me i madhe nderkombetar i marketeve ne Shqipëri "CONAD", për rekrutimin e stafit me punëkërkues nga Kosova për të punuar në Tiranë, për pozitën:
Pershkrim i Punes:                             Asistent Menaxher- Asistent Pergjegjes i Marketit
Ne varesi direkte te:                           Menaxher - Pergjegjes i Marketeve/ Drejtorit te Rrjetit & Zhvillimit te Biznesit/Departamentit te Burimeve Njerezore/Administratorit te Kompanise
Mbikqyres i drejtperdrejte i:             Punonjesit e Banakut, Punonjesit e Salles, Punonjesit e Kases, Punonjesit e Magazines.  
Qellimi i PunesMenaxheri i Marketeve "Conad"- Pronatyra Treg, siguron mbarevajtjen e veprimtarive operacionale ditore brenda ketyre marketeve, ne perputhje me politikat dhe strategjite baze te shoqerise dhe ka ne fokus sherbimin dhe kujdesin ndaj klientit, me qellim nje fitim te qendrueshem te shoqerise dhe krijimin e nje marredhenie afatgjate me klientet.

Pergjegjesite Kryesore:
 1. Organizimi i punes dhe motivimi i grupit te punonjesve, ne menyre qe te behet e mundur rritja e shitjeve ditore dhe realizimi i objektivave, qe kane te bejne me shitjet.
 2. Angazhim ne drejtimin dhe orientimin e stafit te shitjes ne market, me qellimin e rritjes se efiçences, permiresimin e sherbimit ndaj klientit.
 3. Adresim i problematikave te ndryshme te funksionimit te pajisjeve sipas reparteve te caktuara, me qellim sigurimin e nje ambjenti komod per klientin dhe kushteve te mira pune per stafin.
 4. Te siguroje zbatimin e rregullores se punes nga punonjesit dhe Kodin e Veshjes duke u angazhuar maksimalisht ne ruajten e Estetikes, Higjenes dhe Unifomes se Punonjesve si edhe asaj te dyqanit.
 5. Monitoron vendosjen e produkteve ne rafte ne menyren e duhur dhe sipas koncepteve baze te shoqerise mbi ‘’merchandising’’.
 6. Kontroll i nivelit te stokut, duke raportuar tek pergjegjesi i marketit me qellim marrjen e masave te metejshme.
 7. Mbajtja ne kontroll e skadencave, demeve dhe njekohesiht zbatimi i Procedures per to.
 8. Kontrolli i layout - it dhe vendosja e produktit ne oferte, te ri, fresco dhe super fresco me kreativitet
 9. Rregjistrimi/Hapja e kodeve/PLU-ve ne STORE ne menyre te sakte dhe sipas procedures Kujdeset per menaxhimin e ofertave te brendshme dhe ofertave te fletepalosjes.
 10. Njohja shume e mire e Programit FIDELITY, perdorimi ne funksion te Klientit dhe statistikave te ndryshme, si edhe ndjekja e Procedures per Dhuratat.
 11. Kontrollon nese cmimi i produktit ne raft dhe ne banak perkon me produktin perkates.
 12. Mbyllia e te gjitha faturave hyrese.
 13. Menaxhimi i Cashit dhe te gjitha procedurat qe kane te bejne me te. Manaxhim i diferencave se punonjesve te kases, parave fallco apo te demtuara dhe raportim i tyre ne Departamentin e Finances.
 14. Te siguroje zbatimin e rregullores se punes nga punonjesit dhe Kodin e Veshjes.
 15. Shqyrton dhe trajton ankesat e klienteve, komentet dhe sugjerimet e tyre.
 16. Kryen cdo detyre tjeter te caktuar nga Eprori i Drejtperdrejte.

Kërkesa për punë

Funksione te tjera
 • Raportimi korrekt dhe ne kohe tek eproret per element qe kane te bejne me performancen e punonjesve si dhe problematike qe ndodh ne market.
 • Ofron ide dhe opinione per permiresimin e sherbimit te klientit.
Punedhenesi siguron akomodimin dhe kushtet e tjera te nevojshme per te krijuar ambient te pershtatshem jetese dhe pune.

Afati i fundit për aplikim: 10.07.2019.HR Partners (Pjese e Portal Pune Sh.p.k) është kompani e specializuar e shërbimeve të rekrutimit për Burimet Njerëzore. Misioni ynë është të menaxhojë talentin për rritje të qëndrueshme, me qëllim të ndërtimit të marrëdhënieve të afërta me vlera të qëndrueshme. Ne synojmë të sigurojmë, mbajmë dhe radhisim talentin kundrejt qëllimeve strategjike të klientëve tanë, derisa mbështesim kandidatët individualë për të aktualizuar potencialin e tyre, për të menaxhuar aspiratat e tyre dhe arritur aspiratat e tyre të karrierës. Mbajtja dhe përkushtimi i klientëve është fokus i praktikës sonë.