Punë të hapura » Mbikëqyrës I Qendrës Së Thirrjeve – Prishtinë

Mbikëqyrës I Qendrës Së Thirrjeve – Prishtinë

Te Tjera

Përshkrimi i punës

HR Partners is recruitment company for Human Resources, contracted by IPKO Telecommunications, for vacancy of:
 1. Mbikëqyrës i Qendrës së Thirrjeve – Prishtinë
IPKO është një nga organizatat më të suksesshme në Kosovë dhe gjithnjë në rritje. Ne e kemi arritur suksesin përmes profesionalizmit, kreativitetit dhe punës ekipore. Ne jemi vazhdimisht në kërkim të personave të talentuar që të na bashkohen në punën tonë. Kësaj radhe, shpallim konkurs për:

Mbikëqyrësi/ja i/e Qendrës së Thirrjeve i raporton Menaxherit të Njësisë së Kujdesit ndaj Klientëve dhe do t'i ketë këto përgjegjësi:
 • Organizon personelin për të siguruar nivel të lartë të produktivitetit, efektshmërisë dhe shërbimit dhe punës kualitative
 • Drejton, zbaton dhe monitoron progresin e projekteve madhore të kompanisë
 • Monitoron dhe kontrollon punën e ekipeve dhe siguron funksionimin efikas të tyre.
 • Përgatitë dhe prezanton statistika dhe raporte të ndryshme lidhur me operimet, produktivitetin dhe cilësinë e punës së njësisë.
 • Siguron që të gjithë punëtorët të jenë të informuar lidhur me produktet/shërbimet/kompaninë.
 • Siguron përmirësim të vazhdueshëm të proceseve të brendshme në lidhje me klientët
  Kujdeset që faqja e internetit për mbështetje dhe njohja interaktive e zërit (Interactive voice recognition) të jetë e saktë dhe e përditësuar.
 • Analizon dhe propozon metoda të reja proaktive me qëllim që të përmirësohet shërbimi për klientë; proceset dhe përmirësimet operative
 • Menaxhon në mënyrë proaktive vëllimin e thirrjeve.
 • Kryen çdo / të gjitha detyrat e tjera të përcaktuara nga menaxheri në kuadër të fushës së përgjegjësisë
Për t'u konsideruar për këtë pozitë, kandidati/ja duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:
 • Shkathtësi të avancuara kompjuterike; njohuri të shkëlqyeshme të platformave të ndryshme dhe softuerëve që përdoren në qendra të thirrjeve.
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe, angleze dhe serbo-kroate.
Arsimimi: Diplomë bachelor/master në Administrim Biznesi e preferueshmePërvoja e punës: min 2 vite përvojë të mbikëqyrjes, preferohet në ambientet e qendrave të thirrjes.Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t'i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punës: Prishtinë
Afati i fundit për aplikim është data 02.09.2019

Kërkesa për punë

Mbikëqyrësi/ja i/e Qendrës së Thirrjeve i raporton Menaxherit të Njësisë së Kujdesit ndaj Klientëve dhe do t'i ketë këto përgjegjësi:
 • Organizon personelin për të siguruar nivel të lartë të produktivitetit, efektshmërisë dhe shërbimit dhe punës kualitative
 • Drejton, zbaton dhe monitoron progresin e projekteve madhore të kompanisë
 • Monitoron dhe kontrollon punën e ekipeve dhe siguron funksionimin efikas të tyre.
 • Përgatitë dhe prezanton statistika dhe raporte të ndryshme lidhur me operimet, produktivitetin dhe cilësinë e punës së njësisë.
 • Siguron që të gjithë punëtorët të jenë të informuar lidhur me produktet/shërbimet/kompaninë.
 • Siguron përmirësim të vazhdueshëm të proceseve të brendshme në lidhje me klientët
  Kujdeset që faqja e internetit për mbështetje dhe njohja interaktive e zërit (Interactive voice recognition) të jetë e saktë dhe e përditësuar.
 • Analizon dhe propozon metoda të reja proaktive me qëllim që të përmirësohet shërbimi për klientë; proceset dhe përmirësimet operative
 • Menaxhon në mënyrë proaktive vëllimin e thirrjeve.
 • Kryen çdo / të gjitha detyrat e tjera të përcaktuara nga menaxheri në kuadër të fushës së përgjegjësisë