Punë të hapura » Përgjegjës Salle

Përgjegjës Salle

Te Tjera

Përshkrimi i punës

”HR Partners” kompani e specializuar për shërbime të rekrutimit për Burimet Njerëzore, është kontraktuar nga rrjeti nderkombetar i marketeve ne Shqipëri "CONAD", për rekrutimin e stafit me punëkërkues nga Kosova për punë në Tiranë, për pozitën:
Pershkrim i Punes:                             Përgjegjës Salle
Ne varesi direkte te:                          Menaxher- Pergjegjes i Marketeve
Mbikqyres i drejtperdrejte i:              Punonjes Salle
Vendi i punes:                                     Tiranë
Qellimi i Punes:Pergjegjesi i Salles se Marketeve "Conad" - Pronatyra Treg, siguron organizimin dhe pozicionimin e produkteve ne sektorin e tij ne perputhje me politikat dhe strategjite baze te shoqerise dhe ka ne fokus sherbimin dhe kujdesin ndaj klientit, me qellim krijimin e nje marredhenie afatgjate me klientet.

Pergjegjesite Kryesore:
 • Te komunikoje dhe t’u sherbeje klienteve sipas standarteve te kompanise me qellim rritjen e shitjeve ditore dhe arritjen e objektivave qe kane te bejne me shitjet.
 • Te njohe dhe te kete informacion per produktet qe jane prezent ne dyqan, me qellim prezantimin e produktit       te duhur tek klientet qe kerkojne sugjerim.
 • Te manaxhoje ankesat e klienteve dhe te kerkoje support te pergjegjesit e marketit nese e shikon te veshtire zgjidhjen e problematikes.
 • Pergjegjes per pastertine e vendit te punes, rafteve qe ka nen kujdes dhe marketit ne pergjithesi.
 • Pajisjen me etika cmimi, evindetimi i skadenceve te produkteveduke ushtruar nje kontroll te vazhdueshem te tyre.
 • Pergjegjes per vendosjen e produkteve ne rafte ne menyren e duhur sipar rregullit FIFO (First in – First out) cfare vjen i pari shitet i pari dhe sipas koncepteve baze te shoqerise mbi ‘’merchandising’’.
 • Kontroll i nivelit te stokut, i datave te skadencave duke raportuar tek pergjegjesi i marketit me qellim marrjen e masave te metejshme.
 • Organizimi i pozicionimit te artikujve ne oferte dhe kontrolli i produkteve te ofertes, nese ne kase kalojne me cmimin e duhur.
 • Kontrolli i etiketave te verdha dhe te bardha ne raft.
 • Trajnimin praktik te stafit te ri ne pozicionin e punonjesit te salles.
 • Pergjegjes per te gjitha raftet e supermarketit, duke supervizuar dhe kontrolluar punen e punonjesve te tjere.
 • Raportim periodik tek pergjegjesi i marketit ne lidhje me te gjitha problematikat e verejtura gjate punes dhe sugjerim i permiresimit te proceseve te punes me qellim rritjen e eficences ne pune.
 • Te zbatoje rregulloren e punes me perpikmeri dhe Kodin e Veshjes.
 • Kryen cdo detyre tjeter te caktuar nga Eprori i drejtperdrejte.

Kërkesa për punë

Funksione te tjera
 • Te transmentoje tek pergjegjesi i dyqanit sugjerime te klienteve per produkte te tjera.
 • Ofron ide dhe opinione per permiresimin e sherbimit te klientit.

HR Partners (Pjese e Portal Pune Sh.p.k) është kompani e specializuar e shërbimeve të rekrutimit për Burimet Njerëzore. Misioni ynë është të menaxhojë talentin për rritje të qëndrueshme, me qëllim të ndërtimit të marrëdhënieve të afërta me vlera të qëndrueshme. Ne synojmë të sigurojmë, mbajmë dhe radhisim talentin kundrejt qëllimeve strategjike të klientëve tanë, derisa mbështesim kandidatët individualë për të aktualizuar potencialin e tyre, për të menaxhuar aspiratat e tyre dhe arritur aspiratat e tyre të karrierës. Mbajtja dhe përkushtimi i klientëve është fokus i praktikës sonë.